KURAM Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi (KURAM Voc-Test Center) Projesi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen Voc-Test Merkezleri–III Hibe Programı kapsamında finanse edilmektedir.

Proje kapsamında; mesleki sınav merkezi kurulması, kurulacak merkez için MYK sınav ve belgelendirme yetkisi ve 17024 TÜRKAK akreditasyonu alınması çalışmaları yürütülerek koruma ve restorasyonla ilgili mevcut ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmesi ve merkezde sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Projeyle kurulacak KURAM Mesleki Sınav Merkezi’nin, kültürel mirasın korunması alanında yapılacak sertifikasyon çalışmalarında öncü bir kurum olması hedeflenmiştir.

Proje Yürütücüsü:

Yeryüzü Mühendisleri Derneği, mimar ve mühendislerden oluşan, uzman-teknik gönüllülerin bir araya gelmesiyle 2012 yılında kurulmuş, İstanbul merkezli sivil toplum örgütüdür. Dernek, yeryüzünde yardıma muhtaç insanlara; üstyapı, su, çevre, gıda, enerji konularında projeler üreterek etkili ve kalıcı çözümler bulmak için çaba sarfetmekte ve afet durumlarındaen etkili ve hızlı biçimde organize olabilmek için eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Proje Ortağı:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (FSMVÜ SEM), kişi ve kurumlara, kültürümüzün öz değerlerinin rehberliğinde gelişimde sürekli, bilim ve teknolojide çağdaş, yeniliklere açık, etik değerleri özümsemiş, yaşam boyu öğrenme felsefesi ışığında en yüksek standartlarda özgün çözümler üretmek ve toplumun her kesimine yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği vermek amacıyla kurulmuştur.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM)’ın kültürel miras alanında faaliyet gösteren nitelikli personel kültürünü yaygınlaştırma çabaları, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen KURAM LONCA: İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri Projesi ile güçlenmiştir. KURAM LONCA, alanın sorunlarını anlamak için iyi bir başlangıç noktası oluşturmuş ve proje esnasında düzenlenen toplantılar kültürel varlıklarının korunması alanında sertifikasyona önemli derecede ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Belgelendirmeye duyulan ihtiyacın temel amacı restorasyon uygulamalarının kalitesini artırmak ve sertifikalı iş gücü ile nitelikli işleri buluşturmaktır.

Proje İştirakçısı:

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı vakfından kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Müdürlük, bahsedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlağın restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon Euro değerinde kira gelirine sahip Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank'ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir.