Yeterli bilimsel temeli olmayan, eksik veya yanlış uygulamalar kültürel mirasımızı koruma amacıyla yapılsa bile özgünlüğün zarar görmesine veya tamamen kaybolmasına  sebep olabilmektedir. Bu durum, koruma konusunda iyi niyetin tek başına asla yeterli olmayacağını, iyi niyetle birlikte profesyonelliği ifade eden bilimsel bakışa  da ihtiyaç duyulduğunu sarih bir şekilde ortaya koymaktadır. Korumak isterken sehven yok etmek veya zarar vermek, tamamıyla bilim çağının gerisinde kalmış ve artık kesinlikle mazur görülemeyecek çağ dışı bir bahanedir. Bununla birlikte gelecek nesillerin bizlerden niteliksiz ve yanlış uygulamalar sebebiyle oluşan kültürel kayıpların hesabını soracağı da unutulmamalıdır. Restorasyon ve konservasyon uygulamalarında uluslararası ilkelere uymakla birlikte, bilimsel temellerin güçlendirilmesi, yürütülen bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması kültürel mirasımızın özgün biçimleriyle ve en halis şekliyle gelecek nesillere aktarılması konusunda son derece büyük bir öneme sahiptir. 

Bu çerçevede, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin kuruluş amaçları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün stratejileri doğrultusunda, taşınabilir ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının korunması konusunda faaliyet göstermek üzere bir araştırma merkezinin kurulmasına karar verilmiş, bu kapsamda hazırlanan projeye İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2012 yılı programında mali destek sağlamıştır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kuruluşu gerçekleştirilen araştırma merkezi, Yüksek Öğrenim Kurumu’nun 02.01.2014 gün ve 70032 sayılı kararı ile “Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama  ve Araştırma Merkezi (KURAM)” adıyla resmiyet kazanmış ve böylece İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında yürütülen araştırma ve koruma faaliyetlerine, merkezin resmi kuruluşu tamamlanarak süreklilik kazandırılmıştır. 

Kültürel mirasımızın korunması için gerekli malzeme ve yapı deneyleri ile çeşitli teknik araştırmaların yapıldığı, bilimsel projelerin yürütüldüğü Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM), bu alanda çağdaş bilinç sahibi ve öncü kurumlardan olmayı kendisine en önemli hedef olarak seçmiştir. Bu anlamda KURAM, laboratuvar ortamında yapılan basit deneylerden ileri analiz yöntemlerine, yerinde (in-situ) yapılan deneylerden tahribatsız test tekniklerine kadar geniş bir alanı kapsayan laboratuvar ve teknik kapasitesiyle sektörel ihtiyaçların karşılanması, AR-GE imkânları, koruma alanındaki deneyimi, zengin koruma kütüphanesi, malzeme arşivi ve eğitim olanaklarıyla taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını kapsayan geniş bir alana hitap edebilecek şekilde planlanmıştır ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir. 

KURAM, hedeflerini gerçekleştirmek için akademik alanda ulusal ve uluslararası araştırmalara ve işbirliğine önem verdiği gibi aynı zamanda bu alanda çalışan kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliğine ortak çalışmalara önem vermektedir. Paydaşlar arasında karşılıklı anlayış ve uyum esas alınarak, kültürel miras alanının ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen, sürecin tüm açılarıyla dikkate alındığı projeler aracılığıyla alan kapasitesini geliştirmek hedefi ile; proje yazım ve yönetimi, mesleki eğitim ve danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir.